Spółka akcyjna

Najważniejsze informacje


Kluczowe cechy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną.

Założycielem spółki akcyjnej może być jeden lub większa liczba: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną.

Spółki akcyjnej nie może założyć, jako jej jedyny akcjonariusz, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, w której wspólnicy uczestniczą w wyniku objęcia akcji wyemitowanych przez spółkę.

Kupno akcji spółki akcyjnej w wyniku objęcia akcji wyemitowanych przez spółkę (pierwotne), lub w drodze nabycia istniejących już akcji, na przykład na podstawie umowy sprzedaży (wtórne) powoduje, że właściciel akcji jest wspólnikiem spółki, czyli jej akcjonariuszem.

Spółka akcyjna to forma działalności, która:

Wspólnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze, którzy posiadają określoną liczbę akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy.

Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał 100 000 złotych.

Umowa założycielska spółki akcyjnej

Pierwszym krokiem do powstania spółki akcyjnej jest zawarcie umowy założycielskiej, na którą składają się:

Uwaga! Statut spółki nie wywoła skutków prawnych bez złożenia oświadczeń zawierających zgodę na jego brzmienie oraz na objęcie akcji spółki.

Statut spółki spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej jest podstawowym dokumentem, w którym uregulowane są prawa i obowiązki założycieli, akcjonariuszy i organów spółki.

Do obowiązkowych elementów statutu należy określenie:

W statucie oprócz elementów obowiązkowych mogą znaleźć się również elementy fakultatywne:

Firma - oznaczenie spółki akcyjnej

Firma spółki akcyjnej to jej nazwa, która może mieć charakter osobowy, przedmiotowy, fantazyjny lub mieszany. W firmie spółki akcyjnej można umieścić nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeśli dzięki temu będzie można wyrazić związek tej osoby z powstaniem lub działalnością spółki akcyjnej.

Dodatkowo w firmie spółki musi znaleźć się określenie formy prawnej prowadzonej działalności, czyli słowa „spółka akcyjna” lub skrót „S.A”.

Rejestracja spółki akcyjnej w KRS

Kolejnym warunkiem który musi zostać spełniony, aby spółka akcyjna zaczęła istnieć, jest wpis do rejestru przedsiębiorców.

Spółkę akcyjną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sadowym składając wniosek elektronicznie.

Strona internetowa spółki

Każda spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Na stronie internetowej powinny znaleźć się takie informacje jak: firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek.

Akcje i prawa z nich wynikające

Przez akcje należy rozumieć:

Wspólnik spółki akcyjnej otrzymuje akcje za wkłady wnoszone do spółki. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkład pieniężny to określona kwota przeniesiona na spółkę. Wkładami niepieniężnymi (aporty) są wszelkie wartości majątkowe wnoszone do spółki, które nie są wyrażone w pieniądzu. Jako aport mogą być wnoszone: rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach i inne prawa majątkowe.

Uwaga! Aportem nie mogą być prawa niezbywalne, na przykład użytkowanie.

Do zawiązania spółki akcyjnej konieczne jest:

Pozostała część wkładów może być wniesiona po zarejestrowaniu spółki. Natomiast wkłady niepieniężne należy wnieść przed upływem roku od dnia rejestracji spółki.

Z posiadaniem akcji w spółce akcyjnej wiąże się szereg uprawnień, które przysługują akcjonariuszowi. Wśród tych uprawnień kluczowe są uprawnienia majątkowe i korporacyjne.

Do uprawnień majątkowych wynikających z akcji należą:

Do uprawnień korporacyjnych wynikających z akcji należą:

Podstawowym podziałem akcji w spółce akcyjnej jest podział na akcje imienne i akcje na okaziciela. Podział akcji na akcje imienne oraz akcje na okaziciela nie jest podziałem na akcje różnego rodzaju, gdyż akcje imienne ucieleśniają takie same prawa pod względem, jak akcje na okaziciela.

Podział akcji ze względu na treść prawa z nich wynikającego, to podział na akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane.

Uwaga! Statut spółki powinien określać liczbę akcji zwykłych i uprzywilejowanych wraz z opisaniem związanych z nimi uprawnień.

Uprzywilejowanie akcji powoduje zwiększenie zakresu uprawnień w porównaniu z zakresem uprawnień akcji zwykłego rodzaju. Uprzywilejowanie to może dotyczyć zarówno uprawnień majątkowych, jak i uprawnień korporacyjnych.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy stanowi warunek powstania i istnienia każdej spółki akcyjnej. Jest to suma udziałów (akcji) występujących w spółce.

Wszyscy wspólnicy spółki akcyjnej muszą wnieść wkłady do spółki, rozumiane jako określone wartości majątkowe, które zostają przeznaczone na pokrycie całości kapitału zakładowego. Wysokość kapitału zakładowego powinna być ustalona w statucie spółki. Dzięki wyodrębnieniu i pokryciu kapitału zakładowego akcjonariusze są wolni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Kapitał zakładowy podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. W praktyce oznacza to, że żadna spółka akcyjna nie może powstać bez zebrania kapitału zakładowego w wysokości wskazanej w statucie. Wysokość kapitału zakładowego musi być wyrażona w walucie polskiej.

Uwaga! Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł, a minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz.

Organy spółki akcyjnej

Każda spółka akcyjna musi mieć swoje organy. Do obowiązkowych i zarazem najważniejszych organów należy zarząd, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza. Ustanowienie pierwszych organów następuje w aktach notarialnych, w których akcjonariusze wyrażają zgodę na zawiązanie spółki, treść statutu oraz objęcie akcji.

Statut spółki albo późniejsza uchwała zarządu może wprowadzać podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu. Liczba członków zarządu powinna być ustalona w statucie spółki.

Zarząd w spółce akcyjnej pełni dwie najważniejsze kompetencje:

Reprezentacja spółki przez zarząd polega na dokonywaniu i przyjmowaniu czynności prawnych za spółkę w stosunkach z osobami trzecimi. Co do zasady każdy członek zarządu ma prawo reprezentować spółkę.

Poza zarządem spółkę mogą reprezentować inne osoby: kurator, syndyk masy upadłości, likwidator, a także pełnomocnicy oraz prokurenci.

Uwaga! Działania polegające na dokonywaniu czynności prawnych przez zarząd są dokonywane za spółkę, a czynności dokonywane przez inne osoby są czynnościami dokonywanymi w imieniu spółki.

Członków zarządu w spółce akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. Zarząd może być jednoosobowy lub składać się z wielu członków. Mogą to być osoby wybrane spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Funkcja członka zarządu może być pełniona za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie.

Oprócz zarządu w każdej spółce akcyjnej, bez względu na wysokość kapitału zakładowego, czy liczbę akcjonariuszy, musi być ustanowiona rada nadzorcza. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej sprawuje nadzór nad działalnością spółki. Rada składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, o ile statut spółki nie stanowi inaczej.

Ostatnim obligatoryjnym organem i zarazem stanowiącym w najważniejszych sprawach spółki akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgromadzenie składa się ze wszystkich akcjonariuszy, którzy wspólnie decydują o sprawach strategicznych dla spółki.

Do podstawowych i najważniejszych kompetencji walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał odnośnie do:

Odpowiedzialność w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania, które ja obciążają.

Zasadą jest, że w przypadku spółki akcyjnej nie ma odpowiedzialności po stronie akcjonariuszy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcjonariusz w praktyce ryzykuje jedynie utratą wniesionego wkładu.


!Opracowano na podstawie biznes.gov.pl